IoTRAIN

IoTRAIN

کارگاه آموزشی نیازهای اینترنت اشیا و تحلیل نیازهای بازار

هدف این کارگاه بحث و جمع بندی یافته های بررسی تحلیل نیاز بازار IoTrain (D1.2) است که از طریق پرسشنامه ای بین افراد مختلف بازار توزیع شده است. در این رویداد، پس از ارائه خلاصه ای از یافته های پروژه، تعدادی از سازمان های ذینفع سخنرانی های کلیدی از جمله کاربردهای فعلی اینترنت اشیا در سازمان خود و همچنین تقاضای خود برای تخصص مرتبط با اینترنت اشیا را ارائه خواهند کرد. در پایان، یک پانل مباحثه ای برای خلاصه کردن الزامات کلیدی در برنامه درسی هدف متمرکز خواهد شد که می تواند شکاف فعلی بین نیازهای دانشگاه و صنعت را رفع نماید.