درباره پروژه

بر اساس نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد، اینترنت اشیا با هدف آموزش یکی از برترین مشوق های تغییر تکنولوژی برای آینده مشاغل، کسب و کار، مهارت ها و استراتژی نیروی کار در انقلاب صنعتی چهارم است. مجله فوربس اذعان دارد کلان داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، حسگرهای هوشمند تعبیه شده، سیستم های نظارت از راه دور و یادگیری ماشین را می توان به عنوان 5 مهارت مهندسی برتر در سال 2020 در نظر گرفت. به منظور آماده سازی جامعه برای چنین تنوع عظیمی، مدرن سازی آموزش عالی (HE) به سمت یکپارچه سازی مهارت های اینترنت اشیا برای مهندسان یک نیاز اساسی است. در نتیجه، ارائه یک سری آموزش‌ها، به منظور بهبود رقابت‌پذیری و قابلیت استخدام مهندسان را تا سال 2025، ضروری است. انقلاب فناوری که توسط اینترنت اشیا رخ می دهد و همچنین شکاف های مهارتی و تخصصی مرتبط تا سال 2020 نه تنها به اروپا محدود نمی شود، بلکه بر کشورهای در حال توسعه نیز تأثیر می گذارد. به عنوان شاهد، انتظار می رود خاورمیانه و آفریقا تا سال 2020 به میزان 14.3 میلیارد دلار روی اینترنت اشیا سرمایه گذاری کنند تا با سرعت توسعه سریع در این زمینه همگام شوند. هدف اصلی پروژه IoTRAIN دستیابی به نوسازی و بین المللی شدن آموزش عالی در ایران با در نظر گرفتن تغییرات عظیم فناوری های اینترنتی در جامعه و تجارت و طراحی، توسعه و اجرای آموزش، تولید همتا و بهبود مستمر است. فرآیندها IoTRAIN به ویژه برای هدف قرار دادن تقاضای فزاینده مهارت های حرفه ای اینترنت اشیا با تقویت آموزش های مرتبط با اینترنت اشیا در موسسات HE ایران (HEI) طراحی شده است. در این راستا، IoTRAIN تجزیه و تحلیل دقیقی از شکاف‌های فن‌آوری موجود و آینده در اینترنت اشیا را پوشش می‌دهد و آموزش‌های لازم را برای بهبود رقابت‌پذیری مهندسان ایرانی و عراقی آینده ارائه می‌کند. IoTRAIN یک مدل شایستگی متشکل از مهارت های پیشرفته در اینترنت اشیا در سطوح استاندارد اروپایی و بین المللی ارائه می دهد. مدل ارائه شده با استفاده از مواد آموزشی به روز شرکای اروپایی پروژه و ارائه آموزش های سطح بالا با هدف ارتقای رقابت پذیری ایرانیان و عراقی های آینده. علاوه بر این، IoTRAIN یک مدل شایستگی مهندسی دیجیتال متشکل از مهارت‌های پیشرفته در دیجیتالی‌سازی را برای مهندسان و کارشناسانی که از استانداردهای اروپایی و بین‌المللی پیروی می‌کنند، ارائه می‌کند.

هماهنگ کننده

كشورهاى شركت کننده

دانشگاه زیگن

2A خیابان آدولف رایشواین

57076

زیگن

آلمان فرامنطقه ای

http://www.uni-siegen.de

نوع سازمان: موسسه آموزش عالی (سطح عالی)