صفحه اصلی

پروژه IoTRAIN
یک پروژه مبتنی بر کنسرسیوم با بودجه اتحادیه اروپا برای ایجاد
ظرفیت در آموزش عالی است (بیشتر ببینید). هدف IoTRAIN
دستیابی به مدرن‌سازی و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در ایران و عراق با در نظر
گرفتن تغییرات عظیمی که فناوری‌های اینترنتی در جامعه و تجارت ایجاد کرده‌اند،
طراحی، توسعه و اجرای فرآیندهای آموزشی، تولید موازی و بهبود مستمر است. این پروژه
در تاریخ 15/11/2020 آغاز شده است و در تاریخ 14/11/2023 به پایان خواهد رسید.