IoTRAIN

IoTRAIN

پروژه IoTRAIN یک پروژه مبتنی بر کنسرسیوم با بودجه اتحادیه اروپا برای ایجاد ظرفیت در آموزش عالی است (بیشتر ببینید). هدف IoTRAIN دستیابی به مدرن‌سازی و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در ایران و عراق با در نظر گرفتن تغییرات عظیمی که فناوری‌های اینترنتی در جامعه و تجارت ایجاد کرده‌اند، طراحی، توسعه و اجرای فرآیندهای آموزشی، تولید موازی و بهبود مستمر است. این پروژه در تاریخ 15/11/2020 آغاز شده است و در تاریخ 14/11/2023 به پایان خواهد رسید.